ПАРТНЬОРИ

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КЪМ СУ

Биологическият факултет e не само един от най-старите, но и един от най-големите факултети на Софийския университет. Биологическите науки са включени в обучението и изследователските програми на Софийския университет „Св. Климент Охридски” с разкриването на Катедрата по ботаника през 1891 г. и по зоология през 1893 г. През 1904 г. съществуват вече четири катедри: по обща ботаника, специална ботаника, анатомия и систематика на безгръбначните животни и сравнителна анатомия на животните. Те са в състава на Физико-математическия факултет, в специалност Естествена история.

Днес Биологическият факултет е не само един от най-старите, но и един от най-големите факултети на Софийския университет. Тук се обучават над 1900 студенти. Обучението включва над 200 различни дисциплини.

 http://www.uni-sofia.bg/biofac

НИС-СУ

Научно-изследователският сектор към Софийския университет “Св. Климент Охридски” (НИС-СУ) е независима структура към Софийския университет, чиято основна дейност е съсредоточена върху управлението и практическото приложение на научно-изследователска и консултанска дейност. Тази структура е създадена, за да улесни трансфера на специализирана инфомация и знания от българските университети, висши училища и изследователски центрове към индустриалния сектор и организациите в съответните области.

http://nis-su.eu

РОМБ ООД

Фирма РОМБ ООД е регистрирана през 1991г. с предмет на дейност научни изследвания, производство и реализация на биологично активни вещества, технологии и ноу-хау в областта на биотехнологиите и екологията за рекултивация на замърсени почви с органични и неорганични екотоксиканти.

РОМБ ООД разполага с оборудване за комплексно третиране на микробиална биомаса за комплексно третиране на ендо- и екзо- микробиални биотехнологични продукти за медицината, хранителната индустрия, парфюмерията и козметиката.

Фирмата разполага със сериозен научен потенциал, който участва в съвместни разработки с колективи от България, Русия, Германия, Франция, Италия, Канада, САЩ и др. страни.

Екипът на РОМБ ООД Ви предлага:

 • Рекултивация на замърсени почви с органични и неорганични екотоксиканти.
 • Научни и проложни изследвани, свързани с нови методи селекциониране на нови щам- продуценти за микробиологията и биотехнологията.
 • Разработка на високо ефективни технологии за получаване на биологично- активни вещества от микробиален произход.
 • Биосинтез и изолиране на нови биологично- активни вещества .
 • Производство на биологически- активни субстанции и високо ефективни крайни продукти от тях по собствени лицензионни технологии.
 • Микробиологични изследвания на междинни и крайни биопродукти.
 • Анализ и стандартизация на биологични- активни субстанции и техни продукти.
 • Изготвяне на документи за регистрация на продукти у нас и в чужбина.
 • Трансфер на технологии и лицензи.

 

Научни изследвания и проучвателна дейност

Оригиналната технология за комплексно третиране на микробиална биомаса се базира на новите методи и български щамове-продуценти, защитени с патенти в България (патент №98283/09.12.93/) и в САЩ – американски патент S.W.08/493,691/, притежава изключителни права за внос и използване на хумино-минерален концентрат за рекултивация и детоксикация на замърсени почви и терени. Научният потенциал, обединен в мобилна инфраструктура, е създал ефективни контакти с различни български и европейски институти и университети.

 

Производство

РОМБ ООД разполага със собствена производствена база, използвана за разработване на нови еко-технологии за биотехнологични производства. Производствената структура позволява получаването на високотехнични и технологични стандарти с модерна апаратура и методи за ендо- и екзомикробиални продукти. Фирмата има добре оборудвана лаборатория за текущ и основен контрол на всички нива на еко-производство.

 

Проектна дейност

Дейностите на фирмата не обхващат само производството на екологични и биотехнологични продукти, а също и образованието и реализацията на специалисти в областта на индустрията. Фирмата участва в редица вътрешни и международни проекти в сферата на екологията и биотехнологията, финансирани от програма ФАР, ТЕМПУС, КОПЕРНИКУС, ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ, НАТО, Министерство на образованието и науката – България.

 • 1992 – Tempus – “Microbiology and Biotechnology of Industrial Fermentations”.JEP – 3016 – 92
 • 1993 – “Technology for utilization of waste brewery yeasts” (Ministry of Industry).
 • 1994 – “Department of Superoxide Dismutase” (Ministry of Industry)
 • 1994 – “Project for regulation of quality of Bulgarian foodstuffs in respect their harmonization with EU requirements for biological food” (Ministry of Education and Science)
 • 1995 – “Manufacture of enzyme preparation K-1 for bread production under license biotechnology” (Ministry of Education and Science).
 • 1996 – “Manufacture of medical preparation Nucliderm gel for therapy of acute and chronic radiation damages” (Ministry of Education and Science)
 • 1996-1999 – Tempus Joint European Project – “Master’s Program of Environmental Biotechnology” – JEP-11454-96
 • 1997 – 2000 INCO – Copernicus “Production and Evaluation of functional food ingredients in improving the nutritional quality of food and human health”. IC 15 – CT96 – 1000/1997-2000
 • 1999 – Leonardo da Vinci Pilot Project BG/99/2/013063/PI/II.1.1.c/FPC “Vocational Training in Biotechnology Innovation and Environment Protection”
 • 2000 – Leonardo da Vinci Project BG/00/C/P/TH/93202 “European Partnership for Vocational Training in Production of Healthy Sound Bioproducts (EURO-BioHealth)“
 • 2001 – “Programme for removing of ecological damages, caused from past actions or inactions, occur before the moment of privatization in Assarel-Medeth” – financed from World Bank
 • 2001 – Innovation and SME Programme No QLK1-CT-2000-41520 “Biotechnology of oligosaccharides – new alternative for consumer and environment friendly products“
 • 2001/ 2005- Програма за отстраняшане на екологиюните щети в района на АСАРЕЛ МЕДЕТ АД, гр. Панагюрище, причинени от минали действия и бездействия на държавата.
 • 2002 – NATO Project # SA, SfP/977977 (2001) 328 CDW “Improved monitoring of Environmental Carcinogens by a principally new test”
 • 2005 – ИФ-02-24/24.10.2005г. „Комплексен метод за получаване на мултифункционални биоминерални продукти за земеделието и екологията БИО ПРАГ”
 • 2005 – ВУ-973/31.03.05 „Биотехнологичен модел за молекулярно-генетични изследвания и ефективна биосинтеза на биологично активни вещества от микроорганизми с приложение в промишлеността”
 • 2006 – ИФ-02-41/31.05.2006г. „Комплексен метод за получаване на мултифункционални биоминерални продукти с приложение в животновъдството”
 • 2006 – ИФ-02-35/31.05.2006г. „Комплексен биотехнологичен метод за създаване на нов лекарствен препарат с натурален произход”.
 • 2009 – Получаване на клетъчни стени и глюкан от дрожди чрез проточен метод за електропорация”
 • 2009- Комплексен метод за мултифункционално оползотворяване на активни утайки от градски пречиствателни станции”

 

Рекултивация на замърсени почви с органични и неорганични екотоксиканти

 • Рекултивацията на замърсени с екотоксиканти почви се провежда чрез полагането на хуминови субстанции (хумино-минерален концентрат), предоставящ ефективно втвърдяване на тежките метали, абсорбиране и увеличаване на разграждането на органичните екотоксиканти със стимулиране годността на водата, подобряване структурата и повишаване плодородността на почвата. Също така се увеличава устойчивостта на почвата срещу въздушна и водна ерозия. ХМК е нов, ефективен екологично чист продукт, с натурален произход, с уникален характер и функции.
 • ХМК и технологията на приложението им са тествани в САЩ, България и Белгия. В момента се провеждат изследвания в Холандия.
 • За периода от 3-4 години ХМК е използван за различни цели за защита на околната среда, които могат да се обединят по следния начин:
 • Детоксикация и утилизация на замърсени индустриални и битови води.
 • Пречистване филтрите на градските сметища.
 • Рекултивация на почви, замърсени с тежки метали, химикали, добити от нефт, полихалогенирани и полициклични въглеводороди.
 • Този метод предоставя ефективна технология за пречистване на замърсени води, използвайки се директно във водните басейни (реки, езера и др.), без да оказва негативно влияние върху растенията в третираните води.
 • Технологията е базирана на утилизация на специален комплекс ронливи субстанции и сгъстители.
 • Реагентът е с натурален произход и не оказва негативно въздействие върху околната среда.

 

Примерни методи за рекултивация

 • Консумацията на хуминови киселини за рекултивация на производствени отпадъци, екотоксиканти, функциониращи и нефункциониращи места за отпадъци е от 5 до 40t/ha. Съдържанието на замърсяващи фактори се редуцира от 4,8% до 0,3% за период от 1,5 – 2 месеца, тъй като те се редуцират до допустимите норми за вегетативен период.
 • Консумацията на хуминови киселини за пречистване на замърсени води е от 0,1 до 5kg/m3. Ефективността при пречистването на тежки метали е от 60-90%. Съдържанието на органични примеси се намалява от 10 до 18 пъти, а съдържанието на въглеводород в нефтови продукти се редуцира над 70%, съдържанието на микробни клетки се намалява до нулево ниво при замърсяване накрая 109-1012 клетки за литър.
 • Нормите за консумация на Ca-humic при унищожаване на твърдия киселинен субстрат е от 5-50g/kg. Киселинността на субстрата при действие на Са-хуминови киселини променя рН от 2,5/3-5,8/6,8.
 • Консумацията на хуминова киселина при формиране на почвените структури е 2-4% при обработвани терени.
 • Ние от РОМБ ООД държим на високото качество на изпълнение на поставените цели и задачи. Мотивирани сме да отговорим на изискванията и на най-взискателните си клиенти и партнъори.
 • Работим с научна, патентна и маркетингова информация за новостите в биотехнологичната промишленост , а по професионална квалификация служителите ни съперничат на колегите си от най-добрите предприятия в Европа.